heydenrych - kopTuisblad - Home

 

Besprekingsforum
Discussion Forum

 

 

 

 

Projek van
Project of

Koolkoppies 75p

Neem gerus deel aan ons besprekingsforum. Dit kan gebruik word om inligting aan te vra, inliging te verskaf, voorstelle te maak of net te gesels. Daar is egter voorwaades verbonde aan die gebruik van die forum en gebruik van die forum impliseer onherroeplike aanvaarding van hierdie voorwaardes.

Neem deel in enige taal wat jy verkies.

You are invited to participate in our discussion forum. It can be used to ask for information, provide information, make suggestions or just to chat. There are however conditions to comply with for using the forum and your use of the forum imply your unconditional and irrevocable acceptance of these conditions.

You may participate in any language you prefer.

plekhouer

plekhouer
Gaan na forum • Go to forum

plekhouer

Gebruiksvoorwaardes

Conditions of Use

Daar ‘n aantal reëls wat nagekom moet word waneer u hierdie forum wil gebruik en deur daarvan gebruik te maak, aanvaar u hierdie voorwaardes onherroeplik:

 1. Die forum is oop vir almal en gemik op enigiemand wat ‘n belang het by die Heydenrych-familie en verwante aangeleenthede.
 2. Hou asseblief die bespreking beleefd.
 3. Die gebruik van vloekwoorde en kru taal word nie toegelaat nie.
 4. Speel die bal en nie die persoon nie.
 5. Die feit dat inligting op hierdie forum verskyn beteken nie dat die eienaar van die webwerf of medewerkers dit op enige manier goedkeur of ondersteun nie.
 6. Die eienaar van die forum behou die reg voor om enige gedeelte van die inhoud van die forum of die hele forum te enige tyd te verwyder. Die feit dat die eienaar nie inligting/plasings verwyder nie, beteken steeds nie dat dit op enige manier goedgekeur of ondersteun word nie (sien 4. hierbo).
 7. Hoewel die einaar hierdie fasiliteit bied, dra u volle en alleen verantwoordelikheid vir enige en alle plasings wat u op die kletsbord maak en stel u die eienaar en medewerkers skadeloos ten opsigte van enige eise of aksies wat mag spruit uit u gebruik van die forum.
 8. Inligting wat op die forum aangebied word, mag vrylik deur die eienaar van die forum gebruik word tensy die plaser spesifiek beperkings plaas op die gebruik van die inligting.

A number of rules need to be adhered to when using this forum and by using this forum you agree to these conditions unconditionally and irrevocably:

 1. The forum is open to everyone and aimed at anyone who has an interest in the Heydenrych family or related matters.
 2. Please keep the discussion cordial.
 3. Swearing and the use of foul language is not allowed.
 4. Discuss the subject, not the person posting the subject.
 5. The fact that the information appears on this forum does not mean that that the owner of the forum or collaborators approve or support the content.
 6. The owner of the forum reserves the right to remove part or all of the content at any time. The fact that the owners does not remove information/discussions still does not mean that the owner approves or supports it.
 7. Although the owner provides this facility, you are solely and fully responsible for any information you place and comments you make in he forum and you indemnify the owner and collaborators from all liability resulting from any claims that may result from your use of the forum.
 8. Information provided on the forum may bee used freely by the owner of the forum unless the poster specifically places restrictions on the use of the information.

[Portaal Home]

[Forum] [Stories] [Medewerkers Contributors] [Kontak Contact]

Heidenreichstein 2005
Persoonlike Foto’s: Heidenreichstein 2005 (vereis gebruikernaam en wagwoord)

© 2006, AE He˙denr˙ch