heydenrych - kopTuisblad - Home

 

Webtuiste vir Heydenrych et al
Web Home for Heydenrych et al

 

 

 

 

Projek van
Project of

Koolkoppies 75p

In 1728 kom Gottfried HEYDENREICH (b 1704) in die Kaap aan. Sy tweede huwelik (met Johanna ROGIERS) lewer 8 kinders op en die meeste Heydenreichs (en Heydenrychs, Heidenrichs, ens.) in Suid-Afrika is waarskynlik afstammelinge van stamvader Gottfried. Hy keer in 1769 terug na Europa vir mediese behandeling en is waarskynlik daar oorlede.

In 1728 Gottfried HEYDEREICH (b1704) arrived in the Cape. His second marriage (with Johanna ROGIERS) produced 8 children and most Heydenreichs (and Heydenrychs, Heidenrichs, etc.) in South Africa probably are descendants of founding father Gottfried. He returned to Europe in 1769 for medical treatment and probably died there.

plekhouer

plekhouer

plekhouer

plekhouer

Hierdie is ‘n webwerf met inligting vir en oor He˙denr˙chs (en Heydenrychs, Heydenreichs, Heidenrichs, ens) van Suid-Afrika - en enigiemand anders wat ‘n belang by hierdie familie het. Die webwerf is maar pas begin en ons hoop dat dit, met die samewerking van die familie en ander besoekers, sal groei tot ‘n nuttige verwysingsbron en samekomspunt. Kontak ons indien jy meer wil weet, voorstelle wil maak of inligting het wat hier gebruik kan word of besoek ons besprekingsforum om inligting aan te vra, aan te bied of sommer net met ander te gesels.

This is a  web site with information for and about He˙denr˙chs (and Heydenrychs, Heydenreichs, Heidenrichs, etc.) of South Africa - and anybody else with an interest in this family. The site has just been started but we hope that it will, with the help of the family and other visitors, grow to a useful refrence source and gathering place. Contact us if you would like to know more, want to make suggestions or have information that could be used here or visit our discussion forum to request information, offer information or just to chat.

Reeds Beskikbaar

Already Available

Besprekingsforum
Forum om enige aangeleentheid m.b.t. die Heydenrycg-familie, hierdie webwerf of die besprekingsforum self te bespreek. Vra vir inligting, bied inligting aan, maak voorstelle of gesels maar net.

Discussion Forum
Forum to discus any matter related to the Heydenrych family, this web site or the discusion forum itself. Ask for information, provide information, make suggestions or just chat.

Stories - Nuut!
Lewensverhale, lewenssketse, staaltjies, CVs en ander vertellings uit die Heydenrych-geskiedenis.

Eerste inskrywing - kort biografie van Carey Heydenrych

Stories - New!
Biographies, sketches, anecdotes, CVs and other stories from the Heydenrych history.

First entry - short biography of Carey Heydenrych

Kontak
Kontakinligting vir Anton He˙denr˙ch, eienaar en ontwerper van hierdie webwerf.

Contact
Contact detail for Anton He˙denr˙ch, owner and designer of this site.

Heidenreichstein 2005
‘n Webwerf met 155 foto’s van samekoms van Heidenreichs (ens.) in Heidenreichstein (Oostenryk) in Mei 2005

Heidenreichstein 2005

Heidenreichstein - wapen
Webseite mit 155 Fotos von Treffen der Heidenreichs in Heidenreichstein (Österreich) in Mai 2005.

Heidenreichstein 2005
Web site with 155 photographs of gathering of Heidenreichs (etc.) in Heidenreichstein (Austria) in May 2005.

Medewerkers
Mense wat ‘n bydrae gelewer het tot die ontwikkeling en instandhouding van hierdie webwerf.

Contributors
People who have made a contribution to the development and maintenance of this web site.

plekhouer 

plekhouer 

plekhouer 

plekhouer 

Beplan

Planned

Genealogie
‘n “Aanlyn”-weergawe van Heydenrych-stamboom wat inligting beskikbear maak aan belangstellendes en die geleentheid bied om inligting by te voeg. Ons hoop om die aanvanklike weergawe te kan baseer op ‘n omvattende boek van Carey Heydenrych oor die stamboom van die Heydenrychs en dan daarop voort te bou en die inligting lewendig te hou.

Hierdie is een van die hoofdoelwitte van die webwerf maar weens die hoeveelheid werk verbonde aan die omskakeling van ‘n papierweergawe na ‘n elektroniese databasis, kan dit waarskynlik geruime tyd neem om te implementeer.

Genealogy
Online version of the Heydenrych family tree that will make the information available to all interested people and allow for updating of the information. We hope to base the initial version on a comprehensive book on the South African Heydenrych’s family tree by Carey Heydenrych and to build on it and keep the information current.

This is one of the main goals of this web site but since it will take considerable effort to convert the paper based information to an electronic database, it will probably take considerable time.

Geskiedenis
Uitreksels uit die geskiedenis van die Heyderych-familie met stories, staaltjies en mites.

History
Excerpts from the history of the Heydenrych family with stories, folklore and myths.

Familiewapens

Family Crests

Koolkoppies
Inligting en beelde  vir en oor die gesin en nabye familie waaruit hierdie webwerf ontstaan het . Dele hiervan sal beperkte toegang hę.
 

Koolkoppies 75p

Koolkoppies
Information and images for and about the core and close family from which this web site originated. Parts will have restricted access.

 

Skakels
Skakels na ander webwerwe met inligting oor die Heydenrych-familie of wat vir besoekers interessant mag wees.

Besoek gerus intussen Harald Heidenreich se webwerf met baie inligting oor stambome, wapens en gesiedenis van die naam. Kennis van Duits sal help!

Links
Links to other web sites with information about the Heydenrych family or that may be of interest to visitors.

In the meanwhile, please visit Harald Heidenreichs web site that contains information about family trees, crests and the history of the surname. A knowledge of German will be useful.

Verskillende vorme van die van • Different versions of the surname
heydenrych, he˙denr˙ch, heidenreich, heydenrich, heidenrich, heydinrych, haidenreich, heidrich, heydenryk, haitenrich, heidenrijk
en waarkynlik ook ander. • and probably others as well.

[Portaal Home]

[Forum] [Stories] [Medewerkers Contributors] [Kontak Contact]

Heidenreichstein 2005
Persoonlike Foto’s: Heidenreichstein 2005 (vereis gebruikernaam en wagwoord)

© 2006, AE He˙denr˙ch